dijous, 29 de setembre del 2005

Un compromís per l'educació a Catalunya (llibre, gener de 2005)

Compromís per a l'Educació en Catalunya (gener 2005)

Document elaborat en el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) l'any 2005, que va ser fruit de tot un any de discussions i debats al voltant de diversos eixos. Conté propostes sobre el procés que hauria de conduir a un Pacte per l'Educació de Catalunya i una Llei d'Educació de Catalunya. A part de la idea del pacte contenia elements novedosos en quant a la proposta de l'articulació d'un servei públic educatiu, una redefinició de la carrera professional dels docents i la implantació de la cultura de l'avaluació.

Des­car­rega el docu­ment cli­cant aquí:

Un compromís per l'educació de Catalunya 

  • Pro­posta de línies pri­o­ri­tà­ries d'inter­ven­ció per al canvi edu­ca­tiu.


Neces­si­tem impul­sar can­vis per millo­rar el nos­tre sis­tema edu­ca­tiu per­què real­ment doni res­posta a les deman­des de la nova soci­e­tat del conei­xe­ment i el nou marc polí­tic. Volem situar l'edu­ca­ció com un dels aspec­tes clau de la soci­e­tat del futur i això ens va por­tar a ela­bo­rar aquest docu­ment, i amb la col·labo­ra­ció de tota la comu­ni­tat edu­ca­tiva (MUCE).

L'EDU­CA­CIÓ DE LA CIU­TA­DA­NIA ÉS CLAU EN LA SOCI­E­TAT ACTUAL

El docu­ment que us pro­po­sem a con­ti­nu­a­ció és un recull de les pri­o­ri­tats que cal abor­dar i alhora una pro­posta de meca­nis­mes de par­ti­ci­pa­ció com a garan­tía per­què els can­vis que s'impul­sin es duguin a terme amb el màxim de con­sens.

L'edu­ca­ció de la ciu­ta­da­nia és clau en la soci­e­tat actual. Podem avan­çar cap a una soci­e­tat inclu­siva, menys desi­gual, o, con­trà­ri­a­ment, podem apro­fun­dir en les desi­gual­tats i en les exclu­si­ons. Podem con­tri­buir a una soci­e­tat sos­te­ni­ble i que es pre­o­cupi del benes­tar de la seva ciu­ta­da­nia o tot el con­trari. Podem con­tri­buir a apro­fun­dir en els valors demo­crà­tics o podem donar peu a for­mes d'admi­nis­tra­ció més allu­nya­des d'aquests valors. Podem enfor­tir un ense­nya­ment públic per a tot­hom, ges­ti­o­nat i super­vi­sat demo­crà­ti­ca­ment, veri­ta­ble motor de la qua­li­tat edu­ca­tiva de tot el sis­tema, o podem dei­xar que sigui la ven­ta­focs.

Durant tot un curs esco­lar 2004-05, vam refle­xi­o­nar sobre diver­sos aspec­tes que con­fi­gu­ren l'edu­ca­ció per tal d'arri­bar a acords sobre quins són els aspec­tes bàsics de polí­tica edu­ca­tiva a desen­vo­lu­par els pro­pers mesos, qui­nes són les pri­o­ri­tats i quins cri­te­ris cal­dria tenir en compte a l'hora d'abor­dar can­vis i millo­res.

Des­car­rega el docu­ment cli­cant aquí:Índex:

1. Presentació                                     
2. Model de sistema educatiu              
3. Organització del sistema educatiu   
       El nivell competencial i l'autonomia 
       L'autonomia dels centres i l'organització de zones educatives                                      
       Etapes i modalitats  
       Jornada, horari i calendari 
       Mapa escolar     
       Matriculació  
       L'escola com a servei públic    
       L'educació no formal    
       La participació  
       Estudiants             
       Mares i pares d'alumnes  
     L'Administració educativa
4. Professionals de l'educació
       Competències professionals      
       Formació inicial    
       Formació permanent      
       Accés a la docència i la configuració dels equips docents                          
       La promoció professional  
       Els nous professionals   
       Les condicions de treball en els centres   
5. Currículum            
6. Pacte per l'educació i Llei Catalana d'Educació
7. Recursos