dilluns, 1 d’octubre del 2007

Educació Pública: Més equitat, més qualitat (octubre 2007)

MUCE: Presentació del llibre "Educació Pública: Més equitat, més qualitat"


MUCE: L'educació pública: més equitat, més qualitat (octubre 2007)El dimecres 30 de gener es va presentar el llibre "L'educació pública: més equitat, més qualitat" per part del Marc Unitari de la Comunitat Educativa.

El mes de novembre del 2005, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) de Catalunya va engegar una campanya que, sota el lema "Per una educació pública, laica i de qualitat" va exigir l'equitat com un eix bàsic de qualsevol iniciativa que s'iniciés a l'àmbit educatiu.En aquests moments s'ha engegat un desplegament legislatiu que ha de desembocar en una llei d'educació d'àmbit català. En aquest nou escenari des del MUCE ens continua semblant irrenunciable l'objectiu últim de l'equitat del sistema o, el que és el mateix, aconseguir que l'acció de tots els centres i educadors de l'àmbit formal i no formal, de tots els sectors de la comunitat educativa, amb la corresponsabilitat de les administracions, tinguin present l'equitat com un dels seus objectius fonamentals. I a aquest tema ha dedicat el MUCE una Jornada, celebrada a Barcelona el dia 17 de març de 2007.

El contingut de la publicació que es va presentar recull el més rellevant del que s'hi va recollir.

L'EDU­CA­CIÓ PÚBLICA: MÉS EQUI­TAT, MÉS QUA­LI­TAT

L'EQUI­TAT EN EDU­CA­CIÓ

Lli­bre sor­git de la Jor­nada del Marc Uni­tari de la Comu­ni­tat Edu­ca­tiva

Fac­tors de desi­gual­tat en l'edu­ca­ció i com vet­llem per una edu­ca­ció coo­pe­ra­tiva i de cores­pon­sa­bi­li­tat, amb pro­pos­tes per l'equi­tat com un dret bàsic de la ciu­ta­da­nia pre­sent i futura.

Davant la pre­o­cu­pa­ció com­par­tida per tota la Comu­ni­tat Edu­ca­tiva de Cata­lu­nya per l'agreu­jant risc de frac­tura social que podia com­por­tar la con­so­li­da­ció d'una doble xarxa de cen­tres dife­ren­ci­ats per l'esta­tus eco­nò­mic, cul­tu­ral o social de l'alum­nat i les seves famí­lies, va sor­gir la neces­si­tat de rea­lit­zar un debat al vol­tant de l'edu­ca­ció pública, laica i de qua­li­tat.

Per una "ciu­ta­da­nia més pre­pa­rada per al pro­grés social i eco­nò­mic del país i a la vegada més com­pro­mesa i soli­dà­ria amb l'equi­tat i la jus­tí­cia social arreu del món"

També amb l'objec­tiu que aques­tes apor­ta­ci­ons dones­sin res­posta als rep­tes actu­als i futurs, i aju­des­sin a millo­rar el nos­tre sis­tema edu­ca­tiu al ser­vei d'una "ciu­ta­da­nia més pre­pa­rada per al pro­grés social i eco­nò­mic del país i a la vegada més com­pro­mesa i soli­dà­ria amb l'equi­tat i la jus­tí­cia social arreu del món".

El recull que avui fem visi­ble, és un recull del que per nosal­tres és irre­nun­ci­a­ble: l'equi­tat per una qua­li­tat edu­ca­tiva, com una de les con­tri­bu­ci­ons més impor­tants que pot fer l'edu­ca­ció, al benes­tar i al futur col·lec­tiu de la nos­tra gent, dels i les nos­tres ciu­ta­da­nes pre­sents i futu­res.

Et reco­ma­nem des­car­re­gar-te el lli­bre en ver­sió pdf.