dijous, 26 de març de 2015

Les traïcions de la Consellera d’Ensenyament a la Comunitat Educativa

COMUNICAT: 

MUCE, Marc Unitari de la Comunitat Educativa

Les traïcions de la Consellera d’Ensenyament a la Comunitat Educativa

25 de març de 2015

Les organitzacions del Marc Unitari de la Comunitat Educativa reclamen a la Generalitat les polítiques educatives necessàries i al Parlament de Catalunya que legisli per garantir plenament el dret a l’educació en el nostre país.

El Departament no paga l’escola bressol

La Generalitat s’ha desentès del finançament i la creació de places d’Escola Bressol, així com de la seva orientació educativa i social. La capacitat normativa i financera dels ajuntaments i de les diputacions és limitada. Això comporta un encariment del servei que el fa inviable per a les persones que més el necessiten.

El Departament d’Ensenyament no planifica, ni construeix places públiques 
El Departament d’Ensenyament s’ha inhibit de la planificació escolar i de la creació de places escolars públiques, amb tancaments de grups de p•3 a escoles públiques. L’increment de l’alumnat continua i continuarà durant alguns anys. El manteniment dels barracots, l’increment de ràtios i la privatització de l’oferta són les respostes del Departament. El MUCE denuncia el tractament desigual del Departament d’Ensenyament amb la xarxa pública vers la privada concertada,  i reitera que el Departament segueix una planificació que pot tenir efectes sobre l’equitat.

Tot i les continues retallades, les comunitats educatives dels centres estan fent un gran esforç per mantenir la qualitat de l’educació malgrat les retallades i resistir l’aplicació de la LOMCE. És  per això que el MUCE ha fet una campanya de promoció de l’educació pública, entenent que la comunitat educativa ha d’exercir la titularitat, el lideratge i la promoció d’aquests centres, encara que sigui sense la concurrència del Departament d’Ensenyament.

Exigim al Departament que, a més de construir i ofertar les places necessàries, ha de liderar una ofensiva contra la pobresa infantil i l’exclusió social. La mesura d’exigir un certificat mèdic per a la matrícula en determinats centres pot posar en evidència que la pobresa influeix igualment en la salut i en l’educació, però no és una mesura que permeti reparar el dany ni molt menys prevenir-lo. Les retallades que ha patit el sistema educatiu marquen realment la política que  segueix  aquest Govern,  i les seves conseqüències marcaran el futur (no només educatiu) d’aquest país; així, la disminució del personal dels EAPs, l’augment d’horari lectiu dels mestres, les no substitucions des del 1er dia i al 100% ni del professorat ni del personal de suport i atenció  directa a l’alumnat amb les conseqüents dificultats per l’atenció a la diversitat, la flexibilització de grups, el suport específic, els desdoblaments o les coordinacions. 


La LOMCE s’aplica a Catalunya

A l’aplicació de la LOMCE a primària  ja des de setembre  s’afegeixen ara altres aspectes tan curriculars, com organitzatius i de gestió que emmarcats en la legislació catalana aprofundeixen en un model del sistema educatiu que té poc a veure amb  el model d’escola catalana i la garantia del dret a l’educació per a tots i totes. 

El Departament d’Ensenyament encara no ha fet públic el desenvolupament del currículum de secundària, tot i que ens consta que està presentant una proposta en reunions de directors i directores en diferents territoris. El MUCE manifesta la seva oposició al currículum publicat mitjançat reial decret estatal, especialment pel que fa a la implantació de la FP Bàsica.

Hi ha aspectes de la LOMCE que estan ja en plena aplicació a Catalunya, com la confessionalitat de l’ensenyament, o la gestió i el govern dels centres, que queda en mans exclusives de l’administració. Reivindiquem la participació de la comunitat educativa en el govern dels centres i en la selecció de les direccions. Tal i com està avui la normativa, l’administració té capacitat de seleccionar les direccions i les direccions de prendre qualsevol tipus de decisió sense cap control del Consell Escolar o un altre òrgan col•legiat de la comunitat educativa (Per exemple ja s'està aplicant en algunes zones la selecció unilateral de professorat per part de les direccions  i alhora la participació a les comissions).

 També pel que fa a l'ús del català n'hem sortit escaldats, en ser que la proposta del departament davant les famílies que plantejaven problemes per l'ús del català ha estat implantar un TIL encobert (programes d'ús de català, castellà i anglès a temps igual), traslladant el problema als centres i a la resta de famílies.

En veure que el calendari d'aplicació d'aquesta llei es va implantant implacablement 
(ara seran les formacions professionals bàsiques, segregació d'alumnat i les revàlides) considerem que la conselleria traeix la opinió majoritària del Parlament  contra la implantació de la LOMCE i es desqualifica davant la Comunitat Educativa. 

El MUCE defensa un model d’escola laica, que eduqui sense dogmes, amb valors ètics, no sexistes i democràtics, i de  respecte a la diversitat, un sistema  que mantingui la religió fora de l’escola  i dins l’àmbit de les creences particulars, i per tant no acceptem el desenvolupament curricular que plantejat ni la segregació de l’alumnat per creences.   
En una línia semblant a l’ informe mèdic de P•3,  i justificant-se en la necessitat d’elevar el nivell instructiu d’algunes famílies, la Conselleria amb la seva proposta   fa un plantejament difús d’oferta de formació de persones adultes prioritàriament mares; tot sembla indicar, segons algunes informacions i col•laboracions de caire pseudo-voluntari que sembla traspassar així el servei a  fundacions privades. 

Universitats: 3+2. Estratègia Universitària 2015.

Des de el MUCE demanem la congelació del decret 3+2 i la paralització de l’aplicació de l’Estratègia Universitària 2015, en tant que suposa una reforma totalment vertical i que no té en compte al gruix de la comunitat universitària ni les realitats socioeconòmiques de les estudiants i les famílies. 

Aquesta reforma es un atac a la universitat pública i a les classes populars, que fomenta la segregació de l’alumnat, la precarització del personal docent i la mercantilització de l’educació superior, facilitant l’entrada de les empreses privades i el seu espoli del coneixement per al propi benefici. És per això que des d’aquí donem ple recolzament al seguit de mobilitzacions que s’han esdevingut en les darreres setmanes, i que es van culminar amb la Vaga del 26 de Febrer, i emplacem a la Generalitat a obrir un procés participatiu on la comunitat educativa prengui veu en la construcció d’un model d’Universitat Pública basat en un fort sistema de beques. 

El MUCE anuncia que ha demanat tornar a reunir-se amb la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya per exigir el compliment de la seva resolució on es compromet a legislar per protegir l’alumnat de Catalunya de l’aplicació de la LOMCE.

El MUCE, a més, i a la vista de la poca resistència que han ofert les autoritats catalanes davant la LOMCE, dona suport a la Xarxa d’Escoles Insubmisses  que ha promogut la FAPAC a la vegada que treballarem per mobilitzar a la comunitat educativa.