dimarts, 2 d’abril del 2013

El #MUCE promou que el Parlament català es pronunciï contra la LOMCE

Carta que el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) hem presentat a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya el 13 de març de 2013.


Des del MUCE hem demanat als representants dels grups parlamentaris que promoguin una resolució contra la LOMCE al Parlament de Catalunya.


El Marc Unitari de la Comunitat Educativa de Catalunya (MUCE), el passat 13 de març, ens vam adreçar als portaveus i als responsables d'Educació de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, per tal que promoguin al Parlament de Catalunya la resolució que els hi hem presentat contra l'avantprojecte de LOMCE. 

Les entitats i organitzacions del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) ens hem dirigit al Parlament de Catalunya per expressar la nostra preocupació davant la pròxima tramitació al Congrés de l'Estat espanyol de l'avantprojecte de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE).


Considerem important mostrar el nostre posicionament com a comunitat educativa sobre aquest avantprojecte, a partir d'una proposta de resolució consensuada entre les entitats de tots els àmbits de l'educació que conformem el MUCE. Perquè el nostre principal objectiu com a MUCE és vetllar per la defensa de l'educació pública i la seva qualitat i per això rebutgem absolutament la normativa que vol desplegar la LOMCE, entenent que és contrària a l'esperit i les formes de l'educació pública i de l'escola catalana.


Us adjuntem la resolució que el MUCE hem presentat a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya el 13 de març de 2013:CARTA DEL MARC UNITARI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA (MUCE)
ADREÇADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA (13 de març de 2013)

Les entitats i organitzacions del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) ens dirigim al Parlament de Catalunya per expressar la nostra preocupació davant la pròxima tramitació al Congrés de l’Estat espanyol de l’avantprojecte de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE).

El MUCE té com a objectiu la vetlla i la defensa de l’educació pública i la seva qualitat i per això rebutja de pla la normativa que vol desplegar la LOMCE, que entenem contrària a l’esperit i les formes de l’educació pública i de l’escola catalana.EXPOSICIÓ DE MOTIUS


·         El dret universal a l’educació ha d’estar garantit pels poders públics. La LOMCE posa en qüestió la universalitat del dret a l’educació en introduir l’expressió “titulares del derecho a la educación” on s’indica, per passiva, que hi pot haver persones que no siguin “titulars” del dret. En el mateix article rebaixa la responsabilitat dels poders públics i dóna la mateixa potestat de regulació i finançament als agents privats: “otros agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación…”

·         El talent individual i col·lectiu és el resultat de l’educació, no una qualitat innata i inamovible. Els infants tenen dret a construir la seva identitat i els seus talents en un procés de cooperació social que redefineix contínuament la cultura col·lectiva, el patrimoni humà primordial. Aquesta és precisament la grandesa de l’educació, que ens permet ser millors que nosaltres mateixos. No podem compartir que el sistema educatiu tingui com a missió reconèixer diferències d’origen i “encauzarlas en distintas trayectorias”, sinó compensar-les mitjançat una bona educació per fer efectiva la igualtat d’oportunitats en la vida adulta.

·         L’educació implica un compromís ètic amb la societat i amb la convivència democràtica.Defensem l’educació en els valors comuns d’una societat democràtica, un currículum laic en l’educació bàsica, que permeti a les persones la formació de criteri lliure i propi, des del respecte i el coneixement de diferents opcions ideològiques o religioses. La diferenciació escolar de l’alumnat que cursa religió i el que cursa una assignatura alternativa i l’eliminació d’una formació comuna en els valors de ciutadania no són mesures adequades per al conreu de l’esperit crític ni de la solidaritat democràtica.

·         La segregació escolar opera contra l’educació, la construcció de coneixement i la cohesió social.La LOMCE promou la segregació escolar de l’alumnat per nivell adquisitiu, amb la promoció del mercat educatiu i de polítiques de competitivitat entre escoles. Promou la segregació per sexe, la segregació per religió, per “especialització curricular”, per rendiment escolar... Facilita la segregació escolar, també, mitjançat una normativa d’admissió d’alumnes que dóna potestat a les direccions dels centres per seleccionar l’alumnat.

·         La corresponsabilitat és un factor d’èxit en l’educació. Cal tota una tribu per educar un infant. És necessari que la normativa educativa tingui coherència en el conjunt d’Europa. Igualment és necessària la capacitat de decisió en educació de la societat catalana a través del seu govern i dels seus poders locals, per a la implementació de les polítiques sobre el territori i per a la pervivència de la cultura pròpia. Alhora és imprescindible la capacitat de fer projecte educatiu concret a cada centre o grup de centres, amb la implicació de la comunitat educativa. La LOMCE ignora les directives europees, usurpa competències al govern de Catalunya, anul·la la capacitat d’intervenció dels municipis, desconsidera la intervenció dels agents socials i minimitza la participació de la comunitat educativa en el sistema. D’aquesta manera, el sistema és més ineficient, i als seus actors principals se’ls redueix el millor que poden aportar: la seva responsabilitat i la seva iniciativa.

·         L’escola catalana i la immersió lingüística han estat una política de consens a Catalunya i un factor d’integració per a la ciutadania catalana de qualsevol origen. La societat catalana no ha de permetre la fractura social ni la pèrdua cultural que l’aplicació de la LOMCE suposaria, en permetre escoles amb llengües vehiculars diferents, o en reduir el pes de la llengua i la cultura catalanes en el sistema educatiu. En aquest sentit operen no només els preceptes de la LOMCE relacionats amb les competències de la Generalitat, i sobre el propi currículum, sinó les disposicions relatives a l’avaluació mitjançant proves externes amb efectes sobre la promoció i la selecció de l’alumnat.

·         La millora de la qualitat de l’educació pública s’aconsegueix mitjançant un esforç col·lectiu i continu basat en el coneixement de les ciències de l’educació, en la investigació i en la innovació pedagògica. És inacceptable la selecció i la classificació de les matèries del currículum, els plantejaments organitzatius i de gestió, l’errònia concepció d’autonomia de centres... La LOMCE no avança en la formació del professorat i del conjunt de la comunitat educativa, ni en la promoció de la investigació, la transferència de coneixement i la innovació. Al contrari, la LOMCE s’ufana de basar-se en el “sentido común”.


DEMANEM 


  •      al Parlament de Catalunya, que, fent ús dels instruments democràtics que disposa, rebutgi la LOMCE i actuï per evitar la seva implantació a Catalunya.
  •      als grups polítics que tenen també representació al Congrés i al Senat de l’Estat espanyol, que s’oposin a totes les mesures de la LOMCE contràries a l’educació pública i a l’escola catalana.

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)