dimecres, 20 de juny del 2012

MUCE avalua la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau


MUCE avalua la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau
20 de juny 2012
El Marc Unitari de la Comunitat Educativa de Catalunya (MUCE) ens hem reunit avui en Junta d’Avaluació per procedir a avaluar la consellera d’Ensenyament del Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Honorable Consellera Irene Rigau.
Aquesta Junta d’Avaluació, la més amplia i col·lectiva de Catalunya, i on participen tots els àmbits de la comunitat educativa, serà molt respectuosa amb els criteris d’avaluació, fonamentant-se principalment en els valors i objectius que han de ser presents en l’exercici responsable d'una tan alta autoritat educativa, més encara en la situació de greu crisi en què vivim.

També es tindrà en compte l’especial rellevància d’una responsabilitat com aquesta en relació als efectes que tindrà en un futur per a la ciutadania de Catalunya, en el seu benestar i progrés individual i col·lectiu. Serem tan rigorosos en el judici com responsables.

Procedim a relatar el programa d’objectius i continguts desitjables, en un seguiment satisfactori d’aquest curs, i les evidències al respecte de l’alumna avaluada.

L’escola pública ha de ser un instrument de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats

i què ha fet la consellera?

· Tanca escoles que funcionen bé i elimina línies públiques sense tenir en compte l'equilibri de l'oferta de les dues xarxes mantingudes amb fons públics.
· Escanya l’escola pública mentre manté el finançament públic a escoles d’elit que separen nens i nenes.
· Impulsa polítiques segregadores . Es donen punts per haver tingut els pares escolaritzats en el centre de demanda.

L’educació és un dret no és una oportunitat per fer negoci

I què ha fet la consellera?

· Només explica números, sembla una comptable.
· La planificació de l'oferta la fa escoltant primer els interessos de la patronal de l'escola privada i completant després des de la pública.
· Voluntat clara de privatitzar el serveis complementaris i d’anar a gestions indirectes privades, amb criteris d’empresa i no de servei públic.

Les famílies han d’implicar-se activament en l’educació dels seus fills i filles, cal un model d’escola pública participativa

i què ha fet la consellera?

· Suprimir totalment les ajudes i subvencions a les AMPA , i també a les associacions d’estudiants

L’escola ha de ser un espai inclusiu on tots els nens i nenes rebin una atenció adequada, i on tothom se senti atès des de les seves característiques singulars com a persona.

I què ha fet la consellera?

· Segueix tancant aules d’acollida i reduint personal de suport (NEE)

El 0-3 és una etapa fonamental en l’educació dels nostres infants

I què ha fet la consellera?

· Reduir el 60% l’aportació pública a bresso l. L’aportació per nen queda en 875 € per nen.
· Canvia el “model Barcelona” , referent de qualitat pedagògic i de gestió

Catalunya va decidir que el 6% del PIB havia d’anar a educació

I què ha fet la consellera?

· El pressupost d’educació s’ha reduït un 13,5% menys, 722 milions menys en el període 2010-2012.
· El que falta ho han de posar les famílies.
· A la formació professional el curs vinent nova taxa : 360€ alumne/any, PQPI en perill.
· El mateix pressupost que al 2007 , tot i tenir 100.000 alumnes més.

L’educació és un dret, cap nen o nena no pot ser privat d’ell si la família no té capacitat econòmica suficient, hem d’ajudar a qui no pugui

I què ha fet la consellera?

· 20 milions d’euros menys per beques de menjador i transport escolars .
· Reducció de beques d’estudis , dels 51 milions € del 2010 a 11 milions € el 2012.

Els nostres infants i joves mereixen i tenen dret a un ensenyament públic de qualitat

I què ha fet la consellera?

· Tot i l’augment d’alumnat, disminueixen els professionals.
· Incrementa ràtios, més alumnes per aula.
· Posar més difícil el cobriment de les baixes , com a mínim 10 dies per cobrir una baixa per malaltia d’un mestre.
· Abandona a la seva sort projectes d’innovació pedagògica, èxit escolar, noves tecnologies, projecte PROA, foment de l’esport, intercanvi d’estudiants...

Els mestres han de ser valorats i recolzats en la funció docent que exerceixen

I què fa la consellera?

· Augmenta la càrrega docent en detriment de la dedicació a tasques de coordinació i millora pedagògica.
· Redueix dràsticament els recursos destinats a formació del professorat.
· Les seves mesures fan difícil l’atenció individualitzada, l’atenció a la diversitat, les tutories individualitzades i els reforços en matèries instrumentals.

Els infants, joves, mestres i resta de professionals han de poder aprendre i ensenyar en el marc d’uns espais dignes

I què ha fet la consellera?

· Aturar per complet la licitació per a noves construccions, inclús ha paralitzat obres ja decidides i encara no començades. Ralentitza inversions per a reforma d’edificis. No es compromet a dir quan mestres i alumnes deixaran les actuals escoles en barracons.
· Reducció del pressupost de manteniment i funcionament corrent dels centres.

Les escoles de música i dansa són el primer esglaó del sistema educatiu musical i la base de la nostra cultura musical

i què ha fet la consellera?

· Incompleix les obligacions de cofinançament de la Generalitat que ha reduït la seva aportació en un 62% i posa en risc seriós la xarxa d’escoles municipals de música i dansa de Catalunya.


EN AQUEST MOMENT LA JUNTA D’AVALUACIÓ COMUNICARÀ ALS PRESENTS EL RESULTAT DE L’AVALUACIÓ A LA CONSELLERA IRENE RIGAU I PROCEDIRÀ AL LLIURAMENT DEL BUTLLETÍ DE NOTES,
REGISTRANT AQUEST BUTLLETÍ EN EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)