dijous, 24 de febrer del 2011

Febrer 2011: Proposta unitària adreçada als consells escolars


Benvolguts, benvolgudes

El dia 24 de febrer de 2011 es van reunir representants de les organitzacions l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP), l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS), Comissions Obreres (CCOO), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC), la Federació d’Associacions de Pares d’Educació Secundària (FAPAES), la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRP), l’Observatori Internacional de la Professió Docent (OBIPD), el Sindicat d'Estudiants (SE), el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Unió General de Treballadors (UGT), i la Unió Sindical de Treballadors/es de l’Ensenyament (USTEC-STEs), per compartir la preocupació per l’ensenyament públic a partir de les retallades pressupostàries i en temes de personal que s’estan produint des de fa temps.

Totes les organitzacions vam coincidir en valorar la gravetat de la situació, i la perspectiva de permanència en el temps d’un empobriment de l’educació dins del context de reducció general de l’estat del benestar.

En aquesta perspectiva, vam valorar la necessitat de generar aliances i capacitat d’actuació conjunta de totes les organitzacions que tenim interès en l’educació pública.

Totes les organitzacions vam coincidir també en la conveniència d’articular un discurs propositiu, un missatge de progrés, que dirigeixi les accions que emprenguem conjuntament, i que doni sentit a les actuacions reactives que caldrà emprendre necessàriament davant les polítiques que s’estan portant a terme.

Vam considerar prioritari dirigir-nos en primer lloc a les persones responsables del govern i del control de cada centre educatiu, a vosaltres que sou membres del consell escolar. Volem, en primer lloc, comunicar-vos la voluntat de les nostres organitzacions de treballar conjuntament. En segon lloc, esperem ampliar el debat i la participació en l’anàlisi de la situació i la generació de propostes. I finalment, tenim la intenció de començar un procés mobilitzador sostingut i sostenible, que recuperi i incrementi les inversions per a garantir una bona educació pública.

Proposem, doncs, als consells escolars dels centres públics que es pronunciïn sobre la situació econòmica i funcional de l’educació, fent paleses les mancances i dificultats per les quals estan passant, i que remetin una resolució en aquest sentit al President Mas, al Departament d’Ensenyament i al Síndic de Greuges. Us facilitem un model de resolució, que esperem que discutiu, modifiqueu, completeu... amb el vostre propi criteri i la vostra pròpia realitat.

Les organitzacions que signem a sota ens comprometem a recollir les resolucions i a fer-les arribar als seus destinataris.
Model de resolució

__________________________,  _____ de març de 2011

El Consell Escolar de  _________________________________________________
___________________________________________________________________________
MANIFESTA
v      Que l’assignació de la Generalitat per despeses comunes d’aquest centre ha passat de:
 _______________€ l’any 2010 a   ________________€ l’any 2011, havent disminuït en la quantitat total de _______________€, que representa una pèrdua del __________% del pressupost.
En aquesta situació no és viable el funcionament corrent del centre.
v      Que el govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit mitjançant el Decret 109/2011, de l’onze de gener, i la Instrucció 1/2011, del 8 de febrer, no substituir cap baixa permanent ni temporal del personal següent:
o        Personal d’educació infantil en llars d’infants
o        Personal d’administració i serveis de la Generalitat (conserges institut i personal administratiu de tots els centres educatius)
o        Personal tècnic d’educació infantil (reforç P3)
o        Personal d’educació especial (educadors/es, auxiliars, fisioterapeutes, ...)
o        Professorat de religió catòlica
o        ....
v      Que la mateixa normativa preveu la reducció en un 50% de les substitucions del funcionariat docent, sense que en coneguem, fins ara, les instruccions d’aplicació.
v      Que tot el personal del centre està patint retallades en els seus salaris i en els seus drets laborals.
v      Que aquest centres ha incrementat el seu alumnat en ________________, i es troba amb ràtios de ________________ als cursos ______________.
v      .....
v      Que el conjunt de les condicions esmentades són inacceptables perquè no garanteixen els estàndards de qualitat que havia assolit l’educació a Catalunya.
v      Que no considerem just ni econòmicament viable traslladar els costos a les famílies del centre.

I per això EXIGEIX al govern de la Generalitat de Catalunya
v      L’increment de l’assignació al centre
v      La substitució de totes les baixes i la reposició de totes les vacants
v      El respecte a les ràtios legals vigents
v      La restitució dels salaris i els drets de les persones que treballen a l’educació.

Segell i signatura
Molt honorable senyor Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya

Honorable Consellera Sra. Irene Rigau
Consellera d'Ensenyament

Sr Rafael Ribó
Síndic de Greuges de CatalunyaFormulari: centres que han presentat les resolucions

Les organitzacions i entitats AEP · AJEC · AMRS · CCOO · CNJC · FAPAC · FAPAES · FMRP · OBIPD · SE · SEPC · UGT · USTEC-STEs proposem promoure pronunciaments dels consells escolars dels 3.000 centres educatius de tot Catalunya sobre la situació econòmica i funcional de l’educació, fent paleses les seves mancances i dificultats, i que remetin una resolució en aquest sentit al President Mas, el Departament d’Ensenyament i al Síndic de Greuges, entre l’1 de març i fins al 14 d’abril.


Entitats i organitzacions promotores: 

Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS)
Comissions Obreres (CCOO)
Consell Nacional de la Joventut  de catalunya (CNJC)
Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC)
Federació d’Associacions de Pares d’Educació Secundària (FAPAES)
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRP)
Observatori Internacional de la Professió Docent (OBIPD)
Sindicat d'Estudiants (SE)
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
Unió General de Treballadors (UGT)
Unió Sindical de Treballadors/es de l’Ensenyament (USTEC-STEs)


AEP • AJEC • AMRS • CCOO • CNJC • FAPAC • FAPAES • FMRP • OBIPD • SE  SEPC • UGT • USTEC-STEs